Mình không còn muốn quay lại Windows nữa!!! (1 THÁNG LINUX)Sau 1 tháng dùng Linux, mình nhận ra đây thực sự là hệ điều hành xứng đáng để trải nghiệm. Mình thích nhất khả năng tùy biến giao diện của nó, ngoài…

source

Devin BARTON

I am an avid Linux lover and open source enthusiast. I use Ubuntu and believe in sharing knowledge. Apart from Linux, I love classic detective mysteries.

Leave a Reply