الپیک ۱ – ۱۰۱.۲ – قسمت ۲/۲ – روند بوت شدن سیستم؛ سیستم‌دی، سیستم۵، ژورنال و لاگ‌هادرک اینکه لینوکس چطوری بوت می‌شه خیلی به درد می‌خوره. چون لینوکس‌ها بوت می‌شن ولی یکهو ممکنه بوت نشن و شما گیر کنین با …

source

Devin BARTON

I am an avid Linux lover and open source enthusiast. I use Ubuntu and believe in sharing knowledge. Apart from Linux, I love classic detective mysteries.

Leave a Reply