الپیک ۱ – ماجول ۱۰۲.۶ – لینوکس به عنوان مهمان مجازی سازیدر این بخش درک می کنیم که مجازی سازی یا ویرچوالایزیشن (و مشخصا هایپروایز) چیه و هایپروایزر تایپ ۱ و ۲ رو می‌بینیم. در مورد ساخت …

source

Devin BARTON

I am an avid Linux lover and open source enthusiast. I use Ubuntu and believe in sharing knowledge. Apart from Linux, I love classic detective mysteries.

Leave a Reply